17. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

2. Návrhový výbor

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

3. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

4. Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek

Návrh pan Vodrážka
Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

5. Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí"

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

7. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2017

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

8. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

9. Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

10. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

11. Uvolnění finančních prostředků na akci: "Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova"

Pro: 29, Proti: 1, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 - Dodatek č. 1

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 1

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 4

14. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

15. Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

16. Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele - návrh na změnu zásady č. 1 a č. 7

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

17. Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 13, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

19. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 v k.ú. Stodůlky

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

21. 1)Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015. 2)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky. 3)Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky.

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

22. 1)Revokace usnesení č. UZ 0078/2015 ze dne 17.6.2015. 2)Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky. 3)Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky.

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

23. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

24. Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

25. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2016/2017

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

26. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

27. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

28. Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

29. Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

30. Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2