14. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 19, Proti: 1, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

2. Ověřovatelé zápisu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

3. Ověřovatelé zápisu

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

4. Návrhový výbor

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

5. Schválení programu

Návrh paní Drhová
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

6. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

7. Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc.č. 2131/283 za část pozemku parc.č. 2131/383 a pozemek parc.č. 2166/44 v k.ú. Stodůlky (Točna Archeologická ­ Mukařovského)

Pro: 7, Proti: 12, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 3

8. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2016) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2016

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

9. Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2017

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

10. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

11. Poskytnutí dotace na rozvoj sportu atletickému oddílu TJ Stodůlky Praha

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

12. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2017

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

14. Smlouva o předkupním právu a Smlouva o zástavním právu - DPS

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

15. Odejmutí pozemků parc.č. 2692/77, parc.č. 2730/1 a parc.č. 2730/42 a parc.č. 2839 vše v k.ú. Stodůlky ze svěřené správy MČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

17. Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 321/102 a parc. č. 321/104 v k.ú. Třebonice

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

18. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

19. Personální změna ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1