13. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 3

2. Ověřovatelé zápisu

opakované
Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

3. Návrhový výbor

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 6, Nehlasoval/a: 2

4. Schválení programu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

5. Volba člena Rady MČ Praha 13

Volba volebního výboru
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

6. Volba člena Rady MČ Praha 13

Mgr. Štěpán Hošna
Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

7. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 - 2022

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

8. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2016 - leden 2017

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

9. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol Stodůlky

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

11. Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci SK AKTIS PRAHA a Plavecké školy

1.
Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

12. Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci SK AKTIS PRAHA a Plavecké školy

2.
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

13. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn o.p.s.

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

15. Prodej pozemku parc.č. 28 v k.ú. Stodůlky.

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/28 a parc. č. 1236/127 v k.ú. Stodůlky

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

17. Prodej pozemku parc. č. 1562/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

18. Předávací protokol - svěření majetku příspěvkové organizaci

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

19. Dodatek k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

20. Strategický rámec MAP do roku 2023 - investiční priority

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

21. Seznámení s výsledky kontroly Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti činností vykonávaných dle zákona č. 106/1999 Sb.

Návrh pan Lapáček
Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

23. Návrh na zvýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 13

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0