12. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

2. Návrhový výbor

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

3. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

4. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2017 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Návrh pan Zeman
Pro: 2, Proti: 10, Zdržel/a se: 22, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

5. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2017 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Pro: 22, Proti: 5, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

6. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na pořízení nemovitosti

Pro: 22, Proti: 1, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 7

7. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

8. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2016

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

9. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2016

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

10. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

11. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

12. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/005704/2016 - Dodatek č. 1

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

14. Výstupy z ankety veřejného fóra místní Agendy 21 - 10 priorit

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

15. Změna Zásady č. 7 v "Zásadách používání Sociálního fondu zaměstnavatele"

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

16. Personální a organizační změny v souvislosti s MA21

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

17. Nové mlhoviště v areálu MŠ Zázvorkova 1994 - předávací protokol

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 790 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2208/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/98 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

22. Prodej části pozemků parc. č. 1245/39, parc. č. 2297/1 a parc. č. 2297/16 v k.ú. Stodůlky

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

23. Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 8

Pro: 19, Proti: 7, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

24. Přistoupení k dluhu vzniklého neplacením nájemného a služeb

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

25. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel/a se: 13, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

26. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2015/2016

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

27. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

28. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2017 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1