11. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

2. Ověřovatelé zápisu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 4

3. Ověřovatelé zápisu

Pro: 19, Proti: 4, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 2

4. Návrhový výbor

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

5. Schválení programu

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

6. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

7. Rozpočtové změny za měsíce červen - srpen 2016

Pro: 23, Proti: 5, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

8. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 2

9. Poskytnutí dotací na rozvoj sportu

Návrh paní Arnoštová
Pro: 9, Proti: 8, Zdržel/a se: 18, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

10. Poskytnutí dotací na rozvoj sportu

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

11. Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 ­ dětské hřiště Neustupného

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

12. Návrh na prominutí příslušenství dluhu (úroku z prodlení)

Návrh paní Hosnedlová
Pro: 18, Proti: 1, Zdržel/a se: 16, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

13. Úplatné postoupení pohledávek a přistoupení k dluhu vzniklých neplacením nájemného a služeb

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

14. Vykoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 2342/498, 2342/499 a 2342/500 v k.ú. Stodůlky, zastavěných bytovým domem č. p. 2222-2228

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

15. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2211/2 k.ú. Stodůlky

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

16. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/43 k.ú. Stodůlky

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

17. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

18. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

19. Zřizovací listina "Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace"

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

21. Stanovisko MČ k pronájmu pozemků parc. č. 2109/1, 2109/2, 2210/1, 2110/2, 2111/1 v k.ú. Stodůlky (halda Makču Pikču)

Návrh pan Vodrážka
Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 1

22. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu - žádost o dotaci v národním programu Ministerstva školství ČR

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 3

23. Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 3