10. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

2. Návrhový výbor

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

3. Schválení programu

Návrh pan Petříček
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel/a se: 22, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

4. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

6. Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 1. čtvrtletí roku 2016

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

7. Rozpočtové změny duben (2. část) - květen 2016

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

8. Financování investičních záměrů

Návrh paní Drhová
Pro: 6, Proti: 19, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

9. Financování investičních záměrů

Návrh paní Helikarová
Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

10. Financování investičních záměrů

Návrh paní Drhová
Pro: 12, Proti: 18, Zdržel/a se: 3, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

11. Financování investičních záměrů

Návrh pan Zeman
Pro: 11, Proti: 11, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

12. Financování investičních záměrů

I.
Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 8, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

13. Financování investičních záměrů

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

14. Financování investičních záměrů

Návrh pan Zeman
Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

15. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

16. Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

17. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2016

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

18. Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného času pro r. 2016

Návrh paní Drhová
Pro: 10, Proti: 15, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 4

19. Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného času pro r. 2016

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2

20. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

Pro: 21, Proti: 1, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 7

21. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se Sportovním klubem Hala Lužiny

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 9

22. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 8

23. Převod movitého majetku za Střediska sociálních služeb Lukáš na školské příspěvkové organizace

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 10

24. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2015

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 10

25. Realizace "Projektu" Rákosníčkovo hřiště v MČ Praha 13

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 11

26. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 7

Pro: 18, Proti: 1, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 8

27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2208/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 5

28. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1456/1, 2229/2, 2685/1 a 2685/16 v k.ú. Stodůlky

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 6

29. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/98 v k.ú. Stodůlky

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 5

30. Prodej pozemků parc.č. 2131/774, 2131/775 a 2131/776 oddělených z pozemku parc.č.- 2131/141 v k.ú. Stodůlky

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 6

31. Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele a Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 6

32. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 3

33. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 3, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 6

34. Záměr zřízení Transparentních účtů MČ

Pro: 6, Proti: 8, Zdržel/a se: 18, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 2