9. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

2. Návrhový výbor

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

3. Schválení programu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 1

4. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

5. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2015) a roční účetní závěrka za rok 2015

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočtové změny za měsíce únor - duben 2016

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

7. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

8. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s.

Návrh pan Zeman J.
Pro: 2, Proti: 16, Zdržel/a se: 14, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

9. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

10. Poskytnutí dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže

Návrh pan Zeman J.
Pro: 10, Proti: 7, Zdržel/a se: 14, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

11. Poskytnutí dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

12. Poskytnutí dotace v rámci podpory sportu

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

13. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních prostředků z prodeje bytových jednotek v rámci školství v regionu Prahy 13

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

14. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

15. Dohoda o zániku závazku ze Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. S/1628/040/1001/D/2011 ze dne 27. 6. 2011

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

16. Dodatky k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MŠ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

17. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

18. Návrh na zvýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 13

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

19. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/005661/2016

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

20. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 6

Pro: 20, Proti: 7, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

21. Bezúplatný převod movitého majetku

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

22. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2315/281 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

23. Prodej části pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

24. Prodej části pozemku parc. č. 287 v k.ú. Třebonice

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., k pozemku parc. č. 3121 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

26. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1