7. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Zmatečné hlasování
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

2. Ověřovatelé zápisu

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

3. Návrhový výbor

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 0

4. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 1, Nehlasoval/a: 1

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2015

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

7. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2015

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

8. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

9. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí včetně jejích příloh na základě výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pod názvem „Pořízení DPS-opakování“

Návrh paní Drhová
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí včetně jejích příloh na základě výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pod názvem „Pořízení DPS-opakování“

Pro: 23, Proti: 12, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

12. Poskytnutí individuální dotace na rozvoj sportu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

13. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/004943/2015

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 3

14. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu kina K Vidouli"

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 4

15. Investiční záměr "Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou školu"

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

16. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu ­ žádost o dotaci v Operačním programu Praha ­ pól růstu ČR

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

17. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu ­ žádost o dotaci v národním programu Ministerstva školství ČR

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

18. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Snížení energetické náročnosti pavilonu Základní školy Mezi Školami 2322"

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 2685/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 35, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 0

20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1034/1, parc. č. 2214/1, parc. č. 1235/132, parc. č. 1246/2, parc. č. 1272/1, parc. č. 1273/2, parc. č. 1280/1, parc. č. 2212, parc. č. 2230/1, parc. č. 2232/1, parc. č. 2683 a parc. č. 2685/1, v k.ú. Stodůlky

Pro: 34, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 1

21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 1

22. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2014/2015

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 3

23. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 3

24. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních prostředků z prodeje bytových jednotek

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 1

25. Žádost od sdružení Flor-in, o.s. o účelovou neinvestiční dotaci určenou na sport pro zajištění činnosti sportovního oddílu handicapovaných sportovců

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 2

26. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu tělocvičny Kovářova"

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 0, Nehlasoval/a: 2