3. Zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

2. Návrhový výbor

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

3. Schválení programu

Návrh pan Hrdlička
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel/a se: 14, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

4. Schválení programu

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

5. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

7. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

8. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

9. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

10. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

11. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 8, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

12. Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury

Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

13. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2685/1 a 2228/2 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

18. Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

19. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

21. Strategický plán MČ Praha 13

Návrh paní Drhová
Pro: 33, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0