19. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 6, Nehlasoval/a: 2

2. Návrhový výbor

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 7, Nehlasoval/a: 1

3. Schválení programu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

4. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2017 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2017) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2017

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 8, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 2

5. Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2018

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

6. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

7. Změna využití finančních prostředků z prodeje BJ

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

8. Smlouva o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s.

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

9. Žádosti o dotace na rozvoj sportu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 1

11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 1

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

13. Prodej pozemku parc. č. 2651/10 odděleného od pozemku parc. č. 2651/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

14. Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

15. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

16. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

17. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

18. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0