18. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

2. Návrhový výbor

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

3. Schválení programu

Pro: 6, Proti: 0, Zdržel/a se: 25, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

4. Schválení programu

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

5. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Pro: 21, Proti: 1, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

7. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel/a se: 10, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

8. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

9. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 2, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

10. Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na výstavbu nových parkovacích míst

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

11. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

Návrh paní Drhová
Pro: 10, Proti: 1, Zdržel/a se: 20, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

12. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

13. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 0

14. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 5

15. Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13

Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 5

16. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 4

17. Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 3

18. Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 4

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky.

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 4

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 3

21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 3

22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 3

23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 3

24. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 1548/2 k.ú. Stodůlky

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 2

25. Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 2

26. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 4