6. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

2. Návrhový výbor

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 6, Nehlasoval/a: 0

3. Schválení programu

Pro: 7, Proti: 14, Zdržel/a se: 8, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 2

4. Schválení programu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 4, Nehlasoval/a: 1

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2015 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2015

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

6. Rozpočtové změny za měsíce červen - srpen 2015

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

7. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC a BJ z akcí "Rekonstrukce sociálních zařízení na mateřských školách" a "Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Mládí 135" na akci "Rekonstrukční a údržbové práce na MŠ a ZŠ"

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

8. Žádost BD Petržílkova o uvolnění finančních prostředků dle Dohody o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s.(dodavatelem stavby bytového domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112,2860/113 a 2860/114 v k.ú. Stodůlky)

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

9. Žádosti o dotaci pro rozvoj sportu

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

10. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2015

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

11. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

12. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 5

Pro: 19, Proti: 12, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

13. Oprava Prohlášení vlastníka u objektu č.p. 2234-2240 Janského - Přecechtělova ulice

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. 3121 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky a smlouvy o budoucí smlouvě kupní k části pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1236/28 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2245/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

18. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1617/1 a 1616 k.ú. Stodůlky

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

19. Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

20. Technické zhodnocení budovy a stavby v areálech škol - předávací protokoly

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

21. Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Husníkova 2076

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

22. Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

23. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2016 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

24. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 24, Proti: 0, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1